Tomhas na Teanga

Is iomaí “blag” (as an mBéarla “web log”) Gaeilge atá ann ar an idirlíon.  There are many Irish language blogs on the internet. Tá ceann agamsa.  I have one myself. Le trí bliana anuas tá rannóg i gcomórtas liteartha Oireachtas na Gaeilge don bhlagáil, fiú.  For the past 3 years there has been a segment in the Oireachtas’ literary competition for blogging, even. Sin an fhéile náisiúnta in Éirinn a ceiliúrann an cultúr Gaelach (www.antoireachtas.ie).   That’s the national festival in Ireland which celebrates Gaelic culture. Mar sin, bím á léamh beagnach gach lá.  So, I read them almost every day. Le déanaí, scríobh duine darb ainm John, atá in a chónaí i gCaerdydd na Breataine Bige, scríobh sé blagmhír shuimiúil a dhírigh ar mhanaí chomhairlí na gcontaetha in Éirinn (faoicheilt.blogspot.com, an ceann ó 8 Meán Fómhair 2010).  Recently, a person named John, who lives in Cardiff, Wales, he wrote an interesting blog entry which focussed on the mottos of the county councils in Ireland (…the one from Sept. 8). Minic go leor, tá ceann as Gaeilge ann.  Lots of times there is an Irish one. Tá roinnt eile díobh as Laidin, as sean Ghaeilge, agus as Béarla.  The rest of them are in Latin, Old Irish, or English.

Seo na cinn as Gaeilge an lae inniu (Here are the ones in today’s Irish):

Baile Átha Cliath (Dublin): Beart de réir ár mBriathar (deed according to our word)

Baile Átha Cliath Theas (South Dublin): Ag Seo Ár gCúram/This We Hold in Trust
Cabhán (Cavan): Feardhacht is Fírinne (manliness (fearúlacht) and truth)

Ciarraí (Kerry): Comhar, Cabhair, Cairdeas (Council, Help, Friendship)

Cill Dara (Kildare): Meanma agus Misneach (Spirit and Courage)
Cill Mhantáin (Wicklow): Meanma Saor  (Free Spirit)
Clár (Clare): Dílis d’ár nOidhreacht (Loyal to our Heritage)

Dún Laoghaire (Dun Laoire) -Ráth an Dúin (Rathdown): Ó Chuan go Sliabh (From Bay to Mountain)

Fine Gall (Fingal): Flúirse Talaimh is Mara (Abundance of Land and Sea)

Gaillimh (Galway): Ceart agus Cóir (Right and Proper)
Laois: I bpáirt leis an bpobal (In partnership with the community)

Longfort: Daingean agus Dílis (secure/strong and loyal)
Luimneach (Limerick): Cuimhnigh ar Luimneach (Remember Limerick)
Maigh Eo (Mayo): Dia is Muire Linn (God and Mary with us)
Mí (Meath): Tré Neart le Chéile (Through Strength Together)
Muineachán (Monaghan): Dúthracht agus Dícheall (zeal and best effort)

Is ionann mana agus rosc catha, is dócha.  A motto is the same as a battle cry, I suppose. Tá ceann cáiliúil a bhain na Royal Irish Fusiliers feidhm as, agus ina ndiaidh bhain an “Fighting 69th” úsáid as, ón gCogadh Cathartha Meiriceánach ar aghaidh.  There is a famous one which was used by… and after them by…, from the American Civil War onwards. Scríobhtar é le traslitriú an Bhéarla de ghnáth:  “Faugh a Ballaigh.” It is usually  written with English transliteration… Ach sin “Fág an Bealach,” litrithe i gceart.   That’s (Get out of the way)…spelled correctly. Dírithe ar dhuine amháin mar atá.  It’s directed at one person only. Tá an t-iolra in úsáid ag Coláiste Íosagáin i mBaile Bhuirne – Fágaigí an Bealach.  The plural is used by… Tá mana deas ag Sciathán Fianóglach an Airm– “Glaine ár gcroí, neart ár ngéag, agus beart de réir ár mbriathar.” The Irish Army Rangers Wing has a nice motto – Purity of our heart, strength of our limb and deed according to our word.

Tá manaí ag a lán sloinnte Éireannacha, freisin.  A lot of Irish surnames have mottos, too. Tá an chuid is mó díobh as Laidin (agus as Fraincis!), ach tá roinnt as Gaeilge ann.  Most of them are in Latin (and French!), but there are some in Irish. Fuair mé ar an idirlíon iad I found them on the internet (http://users.winshop.com.au/merv/mottos.htm), agus táim cinnte nach bhfuil gach ceann ceart, ach seo roinnt díobh:  and I’m sure they aren’t all correct, but here are some of them:

Lámh Dearg Éireann  Red Hand of Ireland

Lámh Láidir an Uachtar Strong Hand on Top

Arm Dúchas Native Army

Mullach abú Up with the uppermost

Crom abú  Up with Crom (the ancient god)

Sionnach abú Up with Fox (guess which surname…)

an t-uachtar The Cream (best)

Ciall agus Neart Sense and Strength

bhris mé mo ghreim I loosed my grip

bua victory

Dar ndóigh, tá mana a fheictear ar an mbratach uaine leis an gcláirseach – traslitrithe don Bhéarla arís:  “Erin go Bragh” nó mar sin.  Of course, there is a motto which is seen on the green flag with the harp – transliterated to English again… Litrithe i gceart, sin Éirinn go Brách.  Spelled right… Go minic úsáidtear an tuiseal tabharthach “Éirinn” in ionad an tuisil ainmnigh “Éire.”  Often the dative case  Éirinn is used instead of the nominative case “Éire.” Truailliú na teanga sean-bhunaithe sin. That’s a long-standing corruption of the language. Dála an scéil, dar le wikipedia, na céad daoine chun an bratach sin a úsáid, ba Éireannaigh iad a throid in éadan na Stáit Aontaithe sa chogadh le Meicsiceo! By the way, according to w., the first people to use that flag were Irish who fought against the US in the war with Mexico!.

Ba é Piaras Ó Béaslaí a thug do Phádraig Mac Piarais an ceann seo:  “Éire Saor agus Éire Gaelach.”  POB gave Patrick Pierce this one:  “A Free Ireland and a Gaelic Ireland.”  Tá a lán eile ann mar sin, a bhí i mbéal na ndaoine.  There are lots of others which people said. Mar shampla, “Tír , Talamh is Teaghlach.” For example, “Country, Land and Family.”

An é mana oifigiúil na hÉireann (an tuiseal ginideach) é “Éirinn go Brách?”  Ní hea.  Sin “Fé Mhóid Bheith Saor.”  Is “Éirinn go Brách” the official motto of Ireland (the genitive case)?  Nope.  That’s “Sworn to be free.” (Bhí an-tionchar ag na Muimhnigh ar an saghas Gaeilge a bain an stát úsáid as – The Munster people had a lot of influence on the kind of Irish the state used).

Cad é mana Ord Ársa na hÉireann as Gaeilge?  What is the motto of the AOH  in Irish? Cairdeas, Aontas agus Carthanacht Chríostaí.